دوره گرد

دلنوشته های يه مشتي وقت تنهايی زير گذر وقتی كه همه لوتی گريهای گذشته رو بر بادرفته می بينه

» لعنت به هرچی فحشه :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» هرچی که به (لاس) ختم بشه شیرینه.....نمیدونم شیرین تراز اون هم هست؟ :: ۱۳٩٠/٧/٤
» بچه های خیابانی :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» آینده :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٩/٩/٢۳ :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» اِفه :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» باراک حسین اوبرما :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» دستم رابگیر :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» دشنه کشی :: ۱۳۸٩/٧/۸
» دشنه های آهیخته :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» یا مشتی :: ۱۳۸٩/٥/۳
» آرزو :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» مسابقه باجایزه نفیسه :: ۱۳۸۸/۸/٦
» زندگی سبز :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» الهی عظم البلا :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» بی خطر :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» انشای یه جوجه مشتی :: ۱۳۸۸/۱/٧
» صحبت با یکی :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» دیو سفید :: ۱۳۸٧/٤/٤
» دل مشتی :: ۱۳۸٧/٢/٥
» بازم جا مونديم :: ۱۳۸٦/٩/٦
» جناب گوسفند :: ۱۳۸٦/۸/٢
» چرا دستات ميلرزه؟چراپاهات ميلرزه؟ :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
» ربيعيه :: ۱۳۸٦/۱/۳
» يا حسين :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» اينم آپديت :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» عمر :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» سايه سنگين غم :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» مولا و مشتی و شادی و غم :: ۱۳۸٥/٥/۱٧
» درد علی هجران فاطمه :: ۱۳۸٥/٤/۸
» دلیل :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» ۱۳به در ناقص :: ۱۳۸٥/۱/۱۳
» سالار :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» مرض :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٥
» اينم دردجيگر :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» اشک :: ۱۳۸٤/۸/۳
» بارش :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» ۷روزخفن ناک خيالی واقعی :: ۱۳۸٤/٦/۱۳
» اينجوری شد :: ۱۳۸٤/٤/٤
» سلامی دو باره :: ۱۳۸٤/۱/۱
» راست وريس بشيم :: ۱۳۸۳/۱٢/۱
» يا مولا مددی :: ۱۳۸۳/۱۱/٩
» التماس :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٤
» ّآش و....ببخشيد :: ۱۳۸۳/٩/٢٥
» يا علی مددی :: ۱۳۸۳/۸/۱٤
» ۱۳۸۳/٧/٢٢ :: ۱۳۸۳/٧/٢٢
» سلام مشتی :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
» بزن قدش :: ۱۳۸۳/٧/۳
» مبعث :: ۱۳۸۳/٦/٢۳
» عيد و جشن و از اين چيزا......فقط طنزه..... :: ۱۳۸۳/٦/۱٢
» مولا علی :: ۱۳۸۳/٦/۸
» تقدير :: ۱۳۸۳/٦/٤
» قافله، :: ۱۳۸۳/٥/٢٩
» مبارک :: ۱۳۸۳/٥/۱٥
» دو کلمه :: ۱۳۸۳/٥/٩
» مااومديم :: ۱۳۸۳/٥/۱
» سوزويادمشتی :: ۱۳۸۳/۳/٢۸
» ديوانگی شوريدگی و خل شدن :: ۱۳۸۳/۳/٢٢
» ياد اوستا :: ۱۳۸۳/۳/۱۳
» ديفال :: ۱۳۸۳/۳/٦
» توضيحات اينجوری :: ۱۳۸۳/٢/٢٤
» يه جورايی :: ۱۳۸۳/٢/٢٠
» آموزگارمن! :: ۱۳۸۳/٢/۱٢
» حالا ديگه :: ۱۳۸۳/٢/٧
» رضا ع :: ۱۳۸۳/٢/۱
» ياد :: ۱۳۸۳/۱/۳۱
» عزاداری ۳ :: ۱۳۸۳/۱/۳٠
» عزاداری۲ :: ۱۳۸۳/۱/٢٩
» عزاداری ۱ :: ۱۳۸۳/۱/٢۸
» بازم چند کلوم :: ۱۳۸۳/۱/٢٧
» جوانها :: ۱۳۸۳/۱/٢٦
» پيامبر و تربيت :: ۱۳۸۳/۱/٢٥
» رسول ص :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» ......٬اين راه مانده ورهرو :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» پيسيکو سوسکو لوچی پيامهای بعضی از خوانندگان ولباگها :: ۱۳۸۳/۱/۱٧
» ۱۳۸۳/۱/۱٢ :: ۱۳۸۳/۱/۱٢
» برخلاف ميل باطنی :: ۱۳۸۳/۱/٥
» نوروزی :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» آخر سالی بااوس کريم :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۸
» محرم ۱۰......پايان :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٢
» محرم ۹ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
» محرم۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٠
» محرم۷ :: ۱۳۸٢/۱٢/٩
» محرم۶ :: ۱۳۸٢/۱٢/۸
» محرم ۵ :: ۱۳۸٢/۱٢/٧
» محرم۴ :: ۱۳۸٢/۱٢/٦
» محرم۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/٥
» محرم۲ :: ۱۳۸٢/۱٢/٤
» محرم ۱ :: ۱۳۸٢/۱٢/۳
» آخرای انتخابات :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٤
» بازم يا مولا خودت :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٠
» پاشنه پا :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٦
» يادش به خير :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» بازم انتخابات :: ۱۳۸٢/۱۱/٧
» قصه های من وعيال! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
» يااوستا :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٢
» دندون درد :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٦
» زلزله و انتخابات و من :: ۱۳۸٢/۱٠/۸
» خوب ديگه :: ۱۳۸٢/۱٠/٢
» حسين صافکار :: ۱۳۸٢/٩/٢٥
» تریپ شعر،.....بازارچه :: ۱۳۸٢/٩/۱٩
» ما :: ۱۳۸٢/٩/۱٥
» به ياد رزمنده ها :: ۱۳۸٢/٩/۸
» آگهی استخدوم :: ۱۳۸٢/٩/٢
» بازم با خودت گف ميزنم :: ۱۳۸٢/۸/٢٤
» ۱۳۸٢/۸/۱٦ :: ۱۳۸٢/۸/۱٦
» گله :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
» صابخونه :: ۱۳۸٢/۸/٤
» خشت :: ۱۳۸٢/٧/٢٩
» منم نوبل ميخوام :: ۱۳۸٢/٧/٢٤
» صبح مشتی ها..... :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
» بچگی :: ۱۳۸٢/٧/۱٤
» بااوس کريم :: ۱۳۸٢/٧/٩
» عيد..... :: ۱۳۸٢/٧/٢
» کاشکی ،.....اون روز ها :: ۱۳۸٢/٦/٢٩
» توضيح :: ۱۳۸٢/٦/٢۳
» مولا :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
» نجوا :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
» اون روزايی که عاشيق شديم(نقل از افشين يه کت) :: ۱۳۸٢/٦/۸
» مرغ همسايه :: ۱۳۸٢/٦/٢
» نازنين :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
» قهر الکی :: ۱۳۸٢/٥/٢۳
» حواسمون جمع باشه :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» کاشکی :: ۱۳۸٢/٥/۱٠
» دو کلوم درددل :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» خدا نخواست :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
» خانوما نخونن :: ۱۳۸٢/٤/۱٥
» کدخدا :: ۱۳۸٢/٤/٩
» تشکر از فاطی خانوم :: ۱۳۸٢/٤/٤
» خودمان نبوديم :: ۱۳۸٢/۳/۳٠
» بچه محل های جديد :: ۱۳۸٢/۳/٢٢
» خواسگاری۴ :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
» برايش :: ۱۳۸٢/۳/۱٢
» سرگذشت يک نالوطی :: ۱۳۸٢/۳/٦
» خواسگاری ۳ :: ۱۳۸٢/۳/٢
» دوستت دارم :: ۱۳۸٢/٢/٢٧
» دکتر شريعتی...... :: ۱۳۸٢/٢/٢۳
» خواسگاری۲ :: ۱۳۸٢/٢/۱٩
» خواسگاری ۱ :: ۱۳۸٢/٢/۱۳
» باز هم عزا :: ۱۳۸٢/٢/٩
» دلم گرفته :: ۱۳۸٢/٢/٤
» انصاف :: ۱۳۸٢/۱/۳٠
» خوشمون اومد :: ۱۳۸٢/۱/٢٥
» تبريک ميلاد حضرت امام هفتم :: ۱۳۸٢/۱/٢٠
» سپاس :: ۱۳۸٢/۱/۱۳
» تولد :: ۱۳۸٢/۱/٥
» مقررات نوروزی :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۸
» عباس :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٢
» دو کلوم با حر :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٥
» چی بگم والله؟ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
» ره آورد :: ۱۳۸۱/۱٢/٩
» حلاليت :: ۱۳۸۱/۱۱/۱۳
» طواف عشق :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
» اشارات و جملات کوتاه و افاضات درباب عشق :: ۱۳۸۱/۱۱/٤
» اين هم يه جور عشقه ......۲ :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٩
» اين هم يه جور عشقه.....ببينين ميتونين؟1 :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٧
» ميلاد :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۳
» کرسی :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٩
» عشق اينوری ،اونوری (۲) :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٥
» عشق اينوری ،اونوری (۱) :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٢
» بايزيد :: ۱۳۸۱/۱٠/٩
» خاکستری :: ۱۳۸۱/۱٠/٧
» حرف مستقيم :: ۱۳۸۱/۱٠/٤
» دلخور :: ۱۳۸۱/٩/۳٠
» حال گيری :: ۱۳۸۱/٩/۳٠
» ۱۳۸۱/٩/٢۸ :: ۱۳۸۱/٩/٢۸
» عقش :: ۱۳۸۱/٩/٢٥
» چــــــــــــــــــــــــــــــــــرا؟ :: ۱۳۸۱/٩/٢۱
» دعوت به همايش مشتيا و لوطيای وبلاگی :: ۱۳۸۱/٩/۱٦
» تبريک :: ۱۳۸۱/٩/۱٤
» ابن ملجم نا مرد :: ۱۳۸۱/٩/۱۱
» مردانگی :: ۱۳۸۱/٩/٦
» فزت و رب الکعبه :: ۱۳۸۱/٩/۳
» به حضرت زهرا(س) :: ۱۳۸۱/۸/٢٩
» چند دوبيتی از باباطاهر :: ۱۳۸۱/۸/٢۸
» تنهايی :: ۱۳۸۱/۸/٢٥
» خوشم میاد :: ۱۳۸۱/۸/٢٤
» شط،چت،شت؟!.. :: ۱۳۸۱/۸/٢٢
» زیپ :: ۱۳۸۱/۸/۱۸
» اوليش :: ۱۳۸۱/۸/۱٧
» مناجات صاحب قپان :: ۱۳۸۱/۸/۱٥
» سور :: ۱۳۸۱/۸/۱٤
» ۱۳۸۱/۸/۱٢ :: ۱۳۸۱/۸/۱٢
» آهسته :: ۱۳۸۱/۸/٢
» ۱۳۸۱/٧/۳٠ :: ۱۳۸۱/٧/۳٠
» آدرس اشتباه :: ۱۳۸۱/٧/٢۸
» خاطرات خودم :: ۱۳۸۱/٧/٢۸
» نور بالاها :: ۱۳۸۱/٧/٢٦
» مرشد :: ۱۳۸۱/٧/٢٦
» ۱۳۸۱/٧/٢٤ :: ۱۳۸۱/٧/٢٤
» ۱۳۸۱/٧/٢۳ :: ۱۳۸۱/٧/٢۳
» آثار وبگردی در شب :: ۱۳۸۱/٧/٢۳
» روز کودک :: ۱۳۸۱/٧/۱٧
» ۱۳۸۱/٧/۱٧ :: ۱۳۸۱/٧/۱٧
» حرف :: ۱۳۸۱/٧/۱۳
» مهتاب :: ۱۳۸۱/٧/۱٠
» ولگرد :: ۱۳۸۱/٧/٩
» نامزدی :: ۱۳۸۱/٧/۸