آینده

ما میرویم با شادی یا غم. آهسته یا شتابان،با لباسی فاخر یا ژنده.با کفشی مندرس یا با تبختری وصف ناشدنی .

اما او
هست ....آنجا و اینجا هست. ........و..... بازارچه پابرجاست.

آنجا که چراغی روشن است روشن خواهد ماند و هر روز گویی بلورین بر فرازش نور خواهد پاشید. می تابد و می تابد.
کودکان زیر بازارچه بزرگ خواهند شد. به خرید خواهند آمد و ظرفهای خالی آنها با غذا انباشته خواهدشد.

دستهای پینه بسته صاف خواهند شد و صورتهای گل انداخته رنگ می بازند و باز رنگشان خواهند کرد.

کودکان زیر بازارچه پشت لبهایشان سیاه خواهد شد و روزی با دخترانی از همین دیار خانه ای نو خواهند ساخت.

روزی خواهد آمد که ما نیستیم. و روزی که آنها هم نیستند و دیگرانی خواهند بود.بازارچه مال ماست اما مال ما نیست مال آنهاست اما مال آنها نیست........مال همه است .....از نسلهایی که هستند و آنها که خواهند آمد.

ما اجازه نداریم بازارچه را مال خود بدانیم .ما اجازه نداریم تخریبش کنیم......
ما اجازه نداریم امیدرا از نسل های آینده بگیریم.

/ 3 نظر / 27 بازدید
یاس حسینیه

سلام قلی خان لطف بازارچه لوطی گری بعضی از آدمهاست شرف المکان بلمکین. مدتها بود نیومده بودم این طرف بازارچه.... سلام اهالی ناب بازارچه بازارچه رو خالی نکنید