دوست دارم مقداری فحش بدم ،به کی بايد فحش بدم؟رفقا بگين سر کی بايد خالی کنم؟؟......

/ 1 نظر / 9 بازدید
خلوت گزيده

...من آماده ام...مطمئن باش فحش خورم خيلي هم مَلَسه...